خپرونی – Publications

د ليکوال (قدرت الله هېوادپال) کتابونه او ژباړې

(۱) کتاب نوم: پروژې مديريت، پوهه او مهارتونه

چاپ کال: ۲۰۱۹م

چاپوونکی اداره: ځيرک خپرونې

محتوا لنډيز: پروژې مديريت پيژندنه، د پروژې مدير، مهالويش او د وخت مديريت، بيه د پروژې بودجې مديريت، د پروژې ريسک پيژندنه او مديريت، پروژې زيرمې، افهام او تفهيم، مذاکره او خبرې اترې، پروژه او چاپيريال، د پروژې کار او پايلې


کتاب نوم: مديريت، تيوري او عمل (۲)

چاپ کال: لومړی (۲۰۱۲م)، دويم (۲۰۱۵م)

چاپوونکی اداره: ځيرک خپرونی

محتوا لنډيز: مديريت او ادارې پيژندنه، پريکړه د مدير د شتون دليل، د پلانولو بنسټونه، ستراتيژيک مديريت، د پلانولو وسيلې او تخنيکونه، اداري جوړښت او تشکيل، مديريتي مفاهمه او اړيکې، د بشري ځواک مديريت، استخدام، هڅونه، مشري، د کنټرول بنسټونه


(۳) کتاب نوم: کمپيوټر، شبکه او انټرنېټ

چاپ کال: ۲۰۰۶م

چاپوونکی اداره: ځيرک خپرونی


(۴) کتاب نوم: کمپيوټر

چاپ کال: 2000م

چاپوونکی اداره: اريک ګرځنده کتابتون

(دري ته هم ژباړل شوی دی)


(۵) کتاب نوم (ژباړه): يوه دقيقه يي منيجر

چاپ کال: 2000م

چاپوونکی اداره: ختيځ بيارغونې موسسه (کور)


(۶) کتاب نوم (ژباړه): وينډوز ۹۸ (دوهمه خپرونه) انټرنېټ، شبکه، هارډوئير او نور

چاپ کال: ۲۰۰۳م

چاپوونکی اداره: افغان ښوونيزه روزنيزه موسسه

%d bloggers like this: